top of page
Waalbrug Nijmegen Netherlands Home Blaak Administratie Wijchen

Klachtenregeling

Help onze dienstverlening te verbeteren

Doel klachtenregeling

Als klant van Blaak Administratie mag u vertrouwen op een uitstekende dienstverlening. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij uw vertrouwen in ons een deuk oploopt. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de manier waarop wij uw belangen hebben behartigd.

Wij stellen het in dat geval op prijs wanneer u uw ongenoegen aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij proberen het onderling vertrouwen weer te herstellen en te versterken, zodat we in de toekomst uw belangen optimaal kunnen blijven behartigen. Met deze doelstelling heeft Blaak Administratie een klachtenprocedure opgesteld. Deze procedure draagt zorg voor een juiste afhandeling van klachten die betrekking hebben op Blaak Administratie of één van haar medewerkers en geeft aan wat betrokkenen van elkaar mogen verwachten en binnen welke termijn.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Wij maken onderscheid tussen formele en informele klachten

Informele klachten

Informele klachten zijn klachten en/of opmerkingen die eenvoudig en snel naar volle tevredenheid van betrokken partijen kunnen worden opgelost, zonder dat daar een formele procedure voor noodzakelijk is. U maakt uw klacht bijvoorbeeld telefonisch kenbaar en de betreffende medewerker kan direct een oplossing bieden. Wanneer de informele klacht is opgelost, zal deze als afgehandeld worden beschouwd. Mogelijk ontvangt u hierover nog een bevestigingsbericht. Mocht via deze weg echter geen oplossing geboden (kunnen) worden die naar tevredenheid is van betrokkenen, dan kan besloten worden tot het indienen van een formele klacht.

Formele klachten

Formele klachten zijn klachten die niet snel, eenvoudig en naar tevredenheid van betrokken partijen kunnen worden opgelost. U wordt in dat geval verzocht uw klacht schriftelijk in te dienen bij de directie van Blaak Administratie Wijchen B.V. , Heumenseweg 3A, 6603 CW, Wijchen t.a.v. Directie Blaak Administratie , of via e-mail naar directie@blaak.nl.

En dan?

Ontvangstbevestiging van de klacht

Na ontvangst van de klacht  krijgt u direct een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere behandeling van uw klacht. Als bijlage wordt een afschrift van deze klachtenprocedure meegestuurd.

Schriftelijke inhoudelijke reactie binnen 2 weken na ontvangst klacht

De klacht zal door de leidinggevende van de desbetreffende afdeling in behandeling worden genomen. De leidinggevende zal intern overleg voeren met de betrokken partijen en binnen 2 weken schriftelijk en inhoudelijk op uw klacht reageren.

De klacht is gegrond of ongegrond

Indien een klacht gegrond is

Indien de klacht gegrond is zal Blaak Administratie een voorstel doen om met u tot een oplossing te komen.

Indien een klacht ongegrond is

Wanneer de directie van mening is dat de klacht ongegrond is en er in gezamenlijk overleg geen oplossing gevonden kan worden, heeft u de mogelijkheid om tegen dit besluit in bezwaar te gaan.

Bezwaar

Het is mogelijk om bij de directie van Blaak Administratie Wijchen B.V. bezwaar aan te tekenen tegen het eerder ingenomen standpunt. Het bezwaar dient schriftelijk gericht te worden aan de directie van Blaak Administratie Wijchen B.V. onder vermelding van ´bezwaar klacht´. Het bezwaar kunt u sturen naar de Heumenseweg 3A, 6603 CW  Wijchen, t.a.v. Directie Blaak Administratie of via e-mail naar directie@blaak.nl.
De directie zal uw bezwaar persoonlijk behandelen. De directie zal toetsen of de leidinggevende tot een juist besluit is gekomen. Er zal wederom binnen twee weken een inhoudelijke reactie volgen.

Rechter

U kunt uw klacht uiteraard ook te allen tijde voorleggen aan de daartoe bevoegde civiele rechter.

bottom of page